Ett rött attefallshus
Artikel

Vad är Attefallshus? – allt du behöver veta om Attefallshus

De så kallade Attefallshusen infördes 2014 som en lösning på bostadsbristen i somliga kommuner i Sverige. Sedan dess har reglerna ändrats något, men i stort är grunden den samma: privatpersoner ska slippa söka bygglov för mindre byggnader på sin tomt.

Men hur definieras ett Attefallshus? Hur stort får det vara och var på tomten får det ligga? Vi reder ut allt det viktigaste du behöver veta.

Vad är Attefallshus?

Ett Attefallshus är en komplementbyggnad eller komplementbostadshus (mer om skillnaden nedan) som är bygglovsbefriat enligt lag. Det får ha en maximal taknockshöjd på 4 meter och en maximal area på 30 m2. Initialt var gränsen 25 m2, men reglerna ändrades 2020 och nu gäller 30 m2. Den nya gränsen gäller oavsett om du bygger en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Ett kort tag kvarstod den lägre gränsen för komplementbyggnader men i augusti 2020 ändrades även detta.

Lovfriheten innebär att du i regel (mer om det nedan) inte behöver söka bygglov för att få bygga ett Attefallshus, däremot måste du göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Det är en mindre komplicerad process än att söka lov, men inte så enkel som en del tror.

När och varför infördes reglerna för Attefallshus?

Den dåvarande kristdemokratiske bostadsministern Stefan Attefall låg bakom Attefallsreformen som infördes 2014. Reglerna för nybyggen i Sverige ansågs vara för krångliga, vilket i sin tur sågs som en av förklaringarna till den bostadsbrist som fanns i vissa kommuner i Sverige.

Redan 1979 infördes liknande regler för så kallade friggebodar, efter Folkpartiets Birgit Friggebo som var bostadsminister på den tiden. Attefallshusen får dock vara betydligt större och kan ifall de klassas som komplementbostadshus användas som självständig bostad, till skillnad från friggebodarna (som dock får användas som gäststuga).

Var får man bygga Attefallshus?

Det finns en rad regler och undantag för var och hur man får bygga Attefallshus.

Ett viktigt undantag att känna till är att kommunen i detaljplanen för det området du vill bygga i kan besluta om ”utökad lovplikt” för Attefallshus. Då får du varken bygga komplementbyggnader eller komplementbostadshus. Förutom det undantaget från lovfriheten får du inte heller bygga i anslutning till byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Ifall det är ett komplementbostadshus du ska bygga, får det inte heller ligga vid eller inom områden som anses vara av riksintresse för totalförsvaret.

Utöver detta gäller följande regler för Attefallshus:

  • Byggnaden måste vara fristående (mer om det nedan)
  • Byggnadens area får inte överstiga 30,0 m2
  • Byggnadens taknockshöjd får inte överstiga fyra meter
  • Det måste finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Det finns dock inga regler för hur stort bostadshuset måste vara, det kan alltså i praktiken vara mindre än Attefallshuset.
  • Byggnaden måste vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus (mer om det nedan)
  • Byggnaden måste vara placerad i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus (mer om det nedan)
  • Byggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns (mer om det nedan)
  • Byggnaden måste placeras minst 30 meter från järnväg

Vad är skillnaden mellan komplementbyggnad och komplementbostadshus?

Något förenklat kan man säga att en komplementbyggnad är ett komplement till din bostad, som inte är avsedd att bo i. En komplementbyggnad kan visserligen användas som gäststuga, men den får inte vara avsedd som självständigt boende, varken som permanentbostad eller som fritidshus.

Att byggnaden ska vara ett komplement till din bostad innebär att den exempelvis inte kan användas som någon slags näringsverksamhet (butik, kiosk, bilverkstad osv.). Den måste vara just ett komplement: gäststuga, carport, förråd, garage, vedbod och liknande.

Ett komplementbostadshus däremot är avsett att bo i. Det är inrett för att bo i som ett självständigt boende. Ett komplementbostadshus får användas som permanentboende eller fritidshus (även om tanken med reformen från början inte var att bygga fler fritidshus – man ville ju öka antalet permanenta boenden för att på så vis minska bostadsbristen).

Vilken gräns gäller för Attefallshus: tomtgräns eller fastighetsgräns?

Lagtexten för Attefallshus i PBL (Plan- och bygglagen) anger att byggnaden inte får placeras ”närmare gränsen än 4,5 meter” (Plan- och bygglag 9 kap. 4 a §). Det är dock inte fastslaget vad som menas med ”gräns”, vilket kan vara lite förvirrande.

Det vanligaste är att gränsen anses vara tomtgränsen eller fastighetsgränsen, som i sin tur ofta (men inte alltid) sammanfaller. I vissa fall kan det dock gälla andra gränser, såsom arrendegräns eller servitutsgränser. Märk väl att tomtgränsen inte bara avser den del som gränsar mot en annan bebyggd tomt, såsom grannens tomt, utan även mot väg eller gata.

I praktiken är det sällan svårt att förstå vilken gräns som avses, om du är osäker kan du kontakta kommunens byggnadsnämnd.

Vad innebär det att Attefallshus måste vara ”fristående”?

Det finns flera prejudicerande domar kring formuleringen ”fristående” i lagtexten. Sammanfattningsvis kan man säga att ett Attefallshus måste vara fristående i ordets rätta bemärkelse: det får inte sitta ihop med bostadshuset, inte heller med något annat hus på tomten, inte heller med en byggnad på grannens tomt (alltså ett sammansatt hus över tomtgränsen). Detta gäller även om det bara är ett tak mellan husen som sammanfogar dem.

Exakt hur långt ifrån andra byggnader Attefallshuset måste stå är inte fastslaget mer än att det inte får stå så nära att det inte går att sköta byggnadernas underhåll. Att utmana reglerna är dock inte att rekommendera, se till att Attefallshuset är fristående på riktigt.

Vad innebär att Attefallshuset måste placeras i omedelbar närhet av ditt bostadshus?

Ett Attefallshus måste med andra ord vara fristående på riktigt. Samtidigt måste det, som vi sett, byggas i ”omedelbar närhet” av ditt en- eller tvåbostadshus. Eftersom lagtexten inte anger hur stort avståndet ska vara har frågan istället prövats i mark- och miljödomstolar, MMD.

I korthet visar domarna att ”närheten” avgörs av platsens specifika förutsättningar. Exempelvis är visuell sikt (att man kan se Attefallshuset från bostaden) en förmildrande omständighet ifall Attefallshuset ligger lite längre ifrån bostadshuset. Ett Attefallshus som låg 26 meter från bostadshuset bedömdes i en dom ligga i bostadens närhet av bland annat det skälet.

Vår erfarenhet är att Attefallshus som placeras 5–15 meter från bostadshuset i praktiken alltid anses vara både fristående och i omedelbar närhet av bostaden. Du kan dock få godkänt på både närmare och mer avlägsen placering, beroende på din bostads och din tomts förutsättningar.

Vad är bygganmälan för Attefallshus?

Att Attefallshus inte kräver bygglov innebär inte att det bara är att tuta och köra. Du måste nästan alltid göra en bygganmälan för en komplementbyggnad, för ett komplementbostadshus är det obligatoriskt.

Skillnaderna mellan bygglov och bygganmälan är flera, läs mer om skillnaderna via länken. I korthet kan man säga att en bygganmälan är en mindre komplicerad process än ett bygglov, dock långt ifrån så okomplicerad som somliga först tror.)

Kan man få hjälp med bygganmälan till Attefallshus?

Ja, Bygglov24 hjälper dig genom hela processen och upprättar alla ritningar och dokument som krävs för att få startbesked.

Fler blogginlägg

Vill du komma i gång med ditt projekt?

Individanpassad service
Ritningar av bygglovsspecialister
Vi hjälper dig med allt