Vit motorbåt på en sjö med ett rött hus med vita knutar i bakgrunden
Artikel

Startbesked – allt du behöver veta

När du ska bygga eller riva någonting som kräver marklov, bygglov, rivningslov eller bygganmälan måste du först få ett startbesked. Detta gäller med andra ord även bygglovsbefriade attefallshus, som kräver bygganmälan hos byggnadsnämnden i din kommun, som sedan ger startbeskedet.

Vad är ett startbesked?

Ett startbesked är ett godkännande från byggnadsnämnden i din kommun, om att din åtgärd får påbörjas. Det är det slutgiltiga beskedet om att du har uppfyllt alla krav för att få påbörja åtgärden. Startbeskedet ska alltid lämnas skriftligt (muntligt duger inte) för att vara juridiskt bindande. När det väl har utfärdats kan du inleda bygge eller rivning direkt.

Vad krävs för att få startbesked?

Startbeskedet är det slutgiltiga beskedet om att du kan påbörja din åtgärd. För lovpliktiga åtgärder innebär det att du måste gått igenom bygglovsprocessen först, som kräver en rad förberedelser, ritningar och andra handlingar. Läs mer om det här.

För åtgärder som inte är lovpliktiga men anmälningspliktiga, som attefallshus, är processen avsevärt enklare. Du behöver ändå göra en bygganmälan med ritningar och andra viktiga handlingar, men slipper många av de mer besvärliga delarna av processen. Förutsatt att din bygganmälan följer reglerna går det i regel rätt snabbt att få startbesked. I PBL (plan- och bygglagen, kapitel 9, 45 §) står att:

"Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan som avses i 16 § skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor från
- den dag anmälan kom in till nämnden, eller
- den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från anmälaren på hans eller hennes initiativ."

Vad ska startbeskedet innehålla?

Enligt PBL (plan- och bygglagen, kapitel 10, 24 §) ska byggnadsnämnden i ditt startbesked ange följande:

  1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga,
  2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,
  3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning behövs,
  4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked, och
  5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana upplysningar behövs.

Hur länge gäller startbesked?

Startbesked för en lovpliktig (som kräver bygglov) åtgärd gäller lika länge som bygglovet, när lovet upphör att gälla upphör även startbeskedet. Bygglov gäller så länge du påbörjat ditt bygge inom två år från att lovet vunnit laga kraft, samt avslutat det inom fem år från det att lovet vunnit laga kraft.

Startbesked för rivning eller byggåtgärder som inte kräver bygglov, utan enbart är anmälningspliktiga, gäller i två år från det att det utfärdats.

Fler blogginlägg

Vill du komma i gång med ditt projekt?

Individanpassad service
Ritningar av bygglovsspecialister
Vi hjälper dig med allt