Skyltar på filmhuset som finns på Gärdet
Artikel

Bygglov för skyltar – vad gäller?

Bygglov för skyltar krävs ofta enligt lag, eller kommunala bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Lov krävs även för att flytta eller väsentligen ändra en skylt som redan har fått bygglov.

Många känner inte till reglerna för bygglov för skyltar, vilket kan ställa till det rejält för den som olovligen sätter upp en skylt. Vi reder ut de viktigaste lagarna, reglerna och undantagen.

Behöver man bygglov för skyltar?

Ja, om skylten sätts upp i ett område med detaljplan behövs ofta bygglov. Det finns dock ett par viktiga undantag (se längre ned) från den huvudregeln. Utanför detaljplanelagt område behövs inte bygglov, om marken inte omges av kommunala områdesbestämmelser.

Oavsett om det krävs för din tilltänkta skylt eller ej, behöver du förstås fastighetsägarens tillstånd att sätta upp skylten, ifall du inte själv äger marken.

När behöver man bygglov för att sätta upp en skylt?

Huvudregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp en skylt, alternativt om du vill flytta eller väsentligt ändra en skylt, inom ett detaljplanerat område. Utanför detaljplanelagt område behöver du inte bygglov för skyltar, såvida området inte omfattas av kommunala områdesbestämmelser. Kommunen kan nämligen anta områdesbestämmelser även utanför detaljplanen för att säkerställa bevarandet av en särskild värdefull bebyggelsemiljö. 

Bygglov krävs dock inte om:

  • Skylten sätts upp inomhus
  • Skyltens area är max 1,0 m2
  • Skylten gäller ett tillfälligt evenemang, där skylten sitter uppe i högst fyra veckor 
  • Skylten är en orienteringstavla (en karta för att hitta rätt plats, byggnad m.m.) med area om max 2,0 m2
  • Skylten avser politisk reklam i samband med val
  • Skylten är en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • Skylten är en trafikskylt som omfattas av vägmärkesförordningen
  • Skylten är ett sjövägmärke som omfattas av sjötrafikförordningen

Obs! Undantagen för skyltar med en area om max 1,0 m2 och orienteringstavla om max 2,0 m2 gäller ej i anslutning till en byggnad eller i ett område som anses vara särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (Plan- och bygglagen, 6 kap. 3 §).

Exakt vilka byggnader och områden som omfattas av den senare lagen är inte alltid tydligt. Boverket skriver exempelvis:

”Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs inget utpekande i förväg, men för att underlätta för både enskilda och byggnadsnämndens handläggare är det dock lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt värdefulla. Detta material är dock inte juridiskt bindande. Byggnadsnämnden måste därför i varje enskilt fall ta ställning till om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt.”

Är du osäker är det alltid ett bra tips att höra av dig till din kommuns byggnadsnämnd.

Kan man få hjälp att söka bygglov för skyltar?

Ja, Bygglov24 hjälper dig att söka bygglov för skyltar i din kommun. Hör av dig så hjälper vi dig att söka bygglov för dina skyltar.

Fler blogginlägg

Vill du komma i gång med ditt projekt?

Individanpassad service
Ritningar av bygglovsspecialister
Vi hjälper dig med allt